Toppsta - Childrens Books – Reviews

Sepedi (Northern Sotho): Literature

by
 • (1 review)
  Book 1
  Book 1

  Podilane Mankga

  Go hloka lerato le kwelobohloko go tswala dikgaruru tseo di tswalago dikgaphamadi, tseo di fetago ka maphelo a bao ba se... More

  (0 reviews)
  Review
  Book 2
  Book 2

  Matsaka

  Pukung ya Matsaka re hwetsa dipapadi tsa go swana le boDinwamadiabatho, Ke Tate, Pelo ga e tsofale le tse dingwe tseo di... More

  (0 reviews)
  Review
  Book 3
  Book 3

  Thalabodiba

  Puku ye ke motheo wa bodumedi. E hlalosa tlhago ya mantsu, diema, dika, dinonwane, meetlo le meeno, maina a batho le maf... More

  (0 reviews)
  Review
  Book 4
  Book 4

  Le Lerato

  Mongwadi o re anegela ka ditaba tsa Paledi yoo a swerego bothata go amogela lehu la ka pejana la moratiwa wa gagwe Beatr... More

  (0 reviews)
  Review
  Book 5
  Book 5

  Kodumela Moepathuse

  Tshella Prince o belegwe ka 1955 motseng wa New Pietersburg (Disteneng). Ka 1979 a amogelwa sekolong se phagamego sa Bok... More

  (0 reviews)
  Review
  Book 6
  Book 6

  Mamogudi Wa Bopula 3

  Puku ye e tsweletsa mosomo wa boikgopolelo bja bangwadi ba bararo woo o somisago ditaele le mokgwa go akaretsa dithetotu... More

  (0 reviews)
  Review
  Book 7
  Book 7

  Go Tseba Mang?

  Mongwadi o laodisa ditiragalo tse di makatsago tseo di ahlamisago melomo ka gare ga kgoboketso ye ya ditaodiso. Di tswel... More

  (1 review)
  Review
  View all Books
  Featured Book
  Book pages Max and the Midknights
  Max and the Midknights

  Magic and (mis)adventures abound in this hilarious, illustrated novel from the bestselling creator of the Big Nate series. For ages 6+

  View book

  New Book

  Most Popular Book

  Recent Reviews

  • Go Tseba Mang?

   Go Tseba Mang?

   by

   I would like to know what will happen in the beginning and the end of the story...