Toppsta - Childrens Books – Reviews

Sepedi (Northern Sotho): Literature

by
 • (1 review)
  Book 1
  Book 1

  Matsaka

  Pukung ya Matsaka re hwetsa dipapadi tsa go swana le boDinwamadiabatho, Ke Tate, Pelo ga e tsofale le tse dingwe tseo di... More

  (0 reviews)
  Review
  Book 2
  Book 2

  Thalabodiba

  Puku ye ke motheo wa bodumedi. E hlalosa tlhago ya mantsu, diema, dika, dinonwane, meetlo le meeno, maina a batho le maf... More

  (0 reviews)
  Review
  Book 3
  Book 3

  Le Lerato

  Mongwadi o re anegela ka ditaba tsa Paledi yoo a swerego bothata go amogela lehu la ka pejana la moratiwa wa gagwe Beatr... More

  (0 reviews)
  Review
  Book 4
  Book 4

  Kodumela Moepathuse

  Tshella Prince o belegwe ka 1955 motseng wa New Pietersburg (Disteneng). Ka 1979 a amogelwa sekolong se phagamego sa Bok... More

  (0 reviews)
  Review
  Book 5
  Book 5

  Mamogudi Wa Bopula 3

  Puku ye e tsweletsa mosomo wa boikgopolelo bja bangwadi ba bararo woo o somisago ditaele le mokgwa go akaretsa dithetotu... More

  (0 reviews)
  Review
  Book 6
  Book 6

  Go Tseba Mang?

  Mongwadi o laodisa ditiragalo tse di makatsago tseo di ahlamisago melomo ka gare ga kgoboketso ye ya ditaodiso. Di tswel... More

  (1 review)
  Review
  Book 7
  Book 7

  Podilane Mankga

  Go hloka lerato le kwelobohloko go tswala dikgaruru tseo di tswalago dikgaphamadi, tseo di fetago ka maphelo a bao ba se... More

  (0 reviews)
  Review
  View all Books

  New Book

  Most Popular Book

  Recent Reviews

  • Go Tseba Mang?

   Go Tseba Mang?

   by

   I would like to know what will happen in the beginning and the end of the story...